Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Detailhandelsvisie IJmond unaniem vastgesteld

Eind juni / begin juli 2016 hebben de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen unaniem de regionale detailhandelsvisie voor de IJmond vastgesteld. CityWorks begeleidde het maakproces en stelde de visie op. Centraal in de aanpak van CityWorks staat een interactief proces, waarvan workshops een belangrijk onderdeel uitmaakten. Eerder dit jaar vond ter finalisering een grote bijeenkomst plaats in het stadhuis van Beverwijk, waarin ondernemers en winkelvastgoedpartijen inbreng konden geven en is de visie besproken in de IJmondcommissie.

Een nieuwe jas

Zowel in de detailhandelswereld in het algemeen als ook in de regio zelf is veel dynamiek gaande. Een nieuwe ‘jas’ is nodig. Opgave is een politiek en maatschappelijk gedragen rapport over de detailhandelsstructuur in de IJmond. Een visie, die is gestoeld op een goede analyse en een duidelijke uitvoeringsagenda omvat. Het versterken van de detailhandelsstructuur is daarbij de leidraad. Het mooie van deze visie is dat het geen keurslijf is geworden die als een blauwdruk over de gemeenten ligt, maar richtinggevend en stimulerend zijn op basis waarvan initiatieven kunnen worden bevorderd, getoetst en beoordeeld. Het is daarbij belangrijk de onderscheidende elementen van de verschillende winkelgebieden te benadrukken en ook aandacht te hebben voor de relaties met sectoren aanpalend aan de detailhandel. Het biedt ook de handvatten voor regionale afstemming. Dat juist in deze regio, waar een eerdere poging tot een regionale visie is gestrand, nu een breed gedragen regionale visie voor de detailhandel is neergelegd, mag als een grote stap voorwaarts worden beschouwd. Alle betrokkenen mogen hier trots op zijn. Maar de belangrijkste winnaars zijn de consumenten en ondernemers in de IJmond. Zij krijgen vitale winkelgebieden en ondernemers wordt veel meer zekerheid geboden over de toekomst.

Regionaal kader voor lokale uitwerking

Maar evenzo is de uitdaging om de regionale visie inspirerend te laten zijn voor de verdere uitwerkingen op lokaal niveau. De nieuwe visie rijkt daarvoor de kaders aan. CityWorks is alle betrokkenen (wethouders, ambtelijke begeleidingsgroep, deelnemers workshops) zeer erkentelijk voor hun positieve en goede inbreng! Het hele document lezen? Regionale detailhandelsvisie IJmond

RaindropChess

Foto: RaindropChess, pop-up schaakwinkel tijdens Tata Steel Chess Tournament